Podporte ŠKK darovaním 2 % z Vašich daní (prikladáme tlačivo DP na stiahnutie)

Odkaz na tlačivo DP na poukázanie 2 % z dane z príjmov Športovému klubu Kriváň Liptovská Ondrašová.


List predsedu ŠK Kriváň L. Ondrašová podporovateľom a priateľom klubu

 


 Ako darovať 2 % dane

 

Som zamestnanec:

 1. 02.2023 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov („RZD“) na daň z príjmov zo závislej činnosti. V žiadosti je potrebné zaškrtnúť bod VII. „Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona.“
 2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní „RZD“ vystaví tlačivo „Potvrdenie“
 3. Z „Potvrdenia“ si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z podielu zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna suma na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane sú 3,00 €.
 4. Ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% z dane. Ak poukazujete 3% z podielu zaplatenej dane, povinnou prílohou k „Vyhláseniu“ a „Potvrdeniu“ je aj „Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti“.
 5. Údaje z Potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do „Vyhlásenia“. Pozor v riadku 13. sa suma zaokrúhľuje matematicky na jedno desatinné miesto, nie na celé euro nadol. Príklad 20,11-14 € na 20,10 €; 20,15-19 € na 20,20 €.
 6. „Vyhlásenie“ na samostatnom liste a „Potvrdenie“ na samostatnom liste, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad.

Som fyzická osoba (SZČO) a podávam si daňové priznanie sám:

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Naše údaje sú:

IČO:      17066549
Názov: Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (v roku 2023 je to do 31.3.2023, resp. do predĺženej lehoty na podanie daňového priznania, ak ste túto skutočnosť oznámili daňovému úradu) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, daňové priznanie podáte prostredníctvom elektronického systému.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámka – IČO prijímateľa sa vo Vyhlásení vypisuje a zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

 

Právnická osoba:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane z príjmov aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 3. POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane z príjmu za rok 2022 na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane z príjmu za rok 2022 na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane z príjmu (tak ako po minulé roky).

 

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 IČO:      17066549
Názov: Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte v daňovom priznaní analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 2. Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovým úradom iba elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie je preto potrebné odoslať prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmov.
 3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

PoznámkyIČO prijímateľa sa vo Vyhlásení vypisuje a zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Fyzické aj právnické osoby majú v daňovom priznaní ako aj vo Vyhlásení možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov do nášho združenia.

ĎAKUJEME.

Menu